WANGHINGHOI

EARTH

Origin of things.

ดิน น้ำ ลม และไฟ นั้นคือธาตุที่เป็นตัวแปรสําคัญในการใช้ชีวิตของคนเรา ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการสมดุลทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ใน แต่ละธาตุนั้นจะมีจุดเด่นของตัวเองที่แตกต่างกัน มีความสําคัญกับชีวิตของมนษุย์และธรรมชาติมากกว่าที่คุณคิด และเหตุผลที่เราเลือก คอนเซ็ปต์ดินน้ำลมไฟนี้มาเป็นหัวใจในการทําร้านอาหารนั้นก็เพราะ เราอยากจะแสดงให้เห็นถึงความลงตัวของชีวิตคนเมืองที่วุ่นวาย ท่ามกลางแสงสีเสียงแต่ยังสามารถปรับตัวเข้าหาธรรมชาติได้อย่างลงตัว

WATER

Origin of things.

ดิน น้ำ ลม และไฟ นั้นคือธาตุที่เป็นตัวแปรสําคัญในการใช้ชีวิตของคนเรา ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการสมดุลทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ใน แต่ละธาตุนั้นจะมีจุดเด่นของตัวเองที่แตกต่างกัน มีความสําคัญกับชีวิตของมนษุย์และธรรมชาติมากกว่าที่คุณคิด และเหตุผลที่เราเลือก คอนเซ็ปต์ดินน้ำลมไฟนี้มาเป็นหัวใจในการทําร้านอาหารนั้นก็เพราะ เราอยากจะแสดงให้เห็นถึงความลงตัวของชีวิตคนเมืองที่วุ่นวาย ท่ามกลางแสงสีเสียงแต่ยังสามารถปรับตัวเข้าหาธรรมชาติได้อย่างลงตัว

WIND

Origin of things.

ดิน น้ำ ลม และไฟ นั้นคือธาตุที่เป็นตัวแปรสําคัญในการใช้ชีวิตของคนเรา ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการสมดุลทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ใน แต่ละธาตุนั้นจะมีจุดเด่นของตัวเองที่แตกต่างกัน มีความสําคัญกับชีวิตของมนษุย์และธรรมชาติมากกว่าที่คุณคิด และเหตุผลที่เราเลือก คอนเซ็ปต์ดินน้ำลมไฟนี้มาเป็นหัวใจในการทําร้านอาหารนั้นก็เพราะ เราอยากจะแสดงให้เห็นถึงความลงตัวของชีวิตคนเมืองที่วุ่นวาย ท่ามกลางแสงสีเสียงแต่ยังสามารถปรับตัวเข้าหาธรรมชาติได้อย่างลงตัว

FIRE

Origin of things.

ดิน น้ำ ลม และไฟ นั้นคือธาตุที่เป็นตัวแปรสําคัญในการใช้ชีวิตของคนเรา ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการสมดุลทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ใน แต่ละธาตุนั้นจะมีจุดเด่นของตัวเองที่แตกต่างกัน มีความสําคัญกับชีวิตของมนษุย์และธรรมชาติมากกว่าที่คุณคิด และเหตุผลที่เราเลือก คอนเซ็ปต์ดินน้ำลมไฟนี้มาเป็นหัวใจในการทําร้านอาหารนั้นก็เพราะ เราอยากจะแสดงให้เห็นถึงความลงตัวของชีวิตคนเมืองที่วุ่นวาย ท่ามกลางแสงสีเสียงแต่ยังสามารถปรับตัวเข้าหาธรรมชาติได้อย่างลงตัว